Samferdsel

Samferdsel

 

Hommersåkveien var i sin tid og i formannskapslovens første år en av de helt få offentlige veier i Hetland. Men den synes bare lite å ha vært en kjørbar vei med hjulredskaper.

Da amtet antydet bevilgning til krutt og minering, ble det fra lokalt hold antydet at en ikke kunne innse at “der til nogen nytte kan anvendes krutt og minering på denne vei, da den kun for en del er anlagt, og på de steder hvor den ikke er anlagt, er krutt og minering ikke det første nødvendige, hvorfor man håper disse penger inntil videre oppbevares. Den ble nedlagt som offentlig vei i 1855.
I slutten av 1860-åreNe ble det gjort opptak til at den skulle settes i stand ved pliktarbeid. Ca. 1890 finner en anlegget ferdig. Det ble i 1891 gitt amtsbidrag på 840 kroner til anlegget Hogstad-Hommersåk, som var kostnadsregnet til 5.010 kroner.

For den indre forbindelse i Riska ble det i 1899 gitt amts­ bidrag til Eltervåg-Hommersåk, kostnadsregnet til 6.500 kroner – i 1903 til Hommersåk brygge og i 1904 til Li brygge. I 1914 ble det bevilget til brygger og tilstøtende veier på Usken og i Lauvåsvågen. I 1920-30-årene kom det veibygging i gang fra Eltervåg til Lauvåsmyra, fra Elter­våg til Sletten og fra Eltervåg til Galtevik. Veien fra Eltervåg til Sletten kom i forbindelse med vei til Breivik i Høle, en veiforbindelse som så i 1960-årene ble videre­ bygd til Bersagel, slik at Høle og Riskas veinett ble bundet sammen over Hommersåk-Breivik-Bergsagel.

Disse eksempler til illustrasjon av den utbygging av Riskas indre forbindelse som foregikk gjennom årene.

Videre kan nevnes fra 1930-årenes ombygging – og senere modernisering – av Hommersåkveien, hovedferdselsåren til Riska. Her var det fra 1928 satt i gang bilrute til Sandnes-Stavangerved Sverre Haga.Det utviklet seg etter hvert til at en større del av trafikken ble overført til rutebiler, som i 1960-årene hadde 20-30 daglige avganger fra Riska til Sandnes og Stavanger.

Men den gamle forbindelse med Stavanger over Gandsfjorden – gjennom hundreårene roende og seilende – holdes stadig
oppe med flere daglige båtruter, selv om båt og brygge ikke lenger er så selvfølgelig sentrale i Riskas forbindelse utad som de en gang var. Riska kom allerede i 1890-årene med i den ruteforbindelse som ble etablert med dampskipet “Strand”. Men det var først da “Riskafjord” kom i rute fra 1914 at Riska-området fikk sin virkelige tjenlige forbindelse med Stavanger. En forbindelse, som etter hvert krevde flere båter i rute, særlig da i sommer­ tiden og etter hvert som hytte bebyggelsen vokste så sterkt som tilfelle ble, således fra 1930-årene og utover.

Riska har en meget god forbindelse, med buss og med båt. Riska er stadig blitt lagt nærmere til Sandnes og Stavanger i så henseende. Det er da også noe som har tilskyndet den utvikling som har foregått og som i stadig større utstrekning har gjort Riska til et “soveområde” for både Sandnes og Stavanger.

Fra boka til Erling Skjørestad: Minner fra Riska.

Nye opplysninger:
MS Ragnar startet rute til Lie og Riska allerede i 1885. Båten tilhørte Niels Brostrup Berner, Stavanger. Ragnar var bygget i Sverige i 1868.
Ragnar var rutebåt til Riska fra 1885 til 1899 hvor SS Sigurd overtok. Deretter kom SS Strand i ruten