Vedtekter

§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er Riska historie- og muséumslag. Foreningens formål er å arbeide for god og formålstjenlig bevaring og registrering av Riskabygdas fornminner. Med dette menes innsamling og registrering av bygninger, bruksting, skriftlige- og muntlige beretninger, stedsnavn, levesett, handelsvirksomhet, kommunale dokumenter m.m. med hensikt å bevare dette for kommende generasjoner.
Foreningen skal arbeide for at innsamlet materiale skal kunne utstilles i egnede lokaler i bygda.

§2 Medlemskap

Enhver som retter seg etter foreningens vedtekter kan tas opp som medlem. Medlemskapet regnes fra den dato innbetalingen av den til enhver tid fastsatte kontingent er kommet foreningen i hende.

§3 Styret

Foreningens styre skal bestå av 7 -syv- medlemmer med funksjonene: leder, sekretær, kasserer og
4 -fire- styremedlemmer, samt 2 -to- varamenn. Varamennene har møteplikt, og stemmerett ved forfall.
Leder og varamedlemmer velges for 1 -ett- år, øvrige styremedlemmer velges for 2 -to- år, dog slik at kasserer og 2 -to- styremedlemer velges ett år, og sekretær og 2 -to- styremedlemer velges neste år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 -fire- medlemmer er til stede. Ved eventuell stemmelikhet avgjør lederens stemme utfallet.

§4 Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes før utgangen av mars måned. Dato, som bestemmes av styret, kunngjøres sammen med saksliste med minst 14 -fjorten- dagers varsel. Innkalling til årsmøte sendes skriftlig til alle medlemmer i form av brev eller e-post.
På ordinært årsmøte skal legges frem:
1. Årsberetning
2. Revidert regnskap
3. Saker som styret fremmer
4. Saker som er kommet inn fra medlemmer
5. Valg av nye styremedlemmer, revisorer og andre tillitsmenn som foreningen finner nødvendig.
Alle personvalg hvor det er to eller flere kandidater foretas skriftlig. Ved stemmelikhet ved valg foretas omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer. Ved fortsatt stemmelikhet foretas tvunget omvalg. Er ikke valget avgjort etter tvunget omvalg, avgjøres valget ved loddtrekking.
6. Fastsettelse av kontingenten
7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styre i hende innen fristen gitt i innkallingen.
Saker vedrørende vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Øvrige saker avgjøres av vanlig flertall av de fremmøtte. Ved stemmelikhet er saken forkastet.

§5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles, dersom styret eller 10 -ti- prosent av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 7 -syv- dagers varsel. Innkallingen sendes til alle medlemmer, med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§6 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 -tre- medlemmer. Disse velges av årsmøte for 3 -tre- år, slik at ett medlem skiftes ut hvert år. Valgkomiteens leder er det medlem som er inne i sitt tredje år. Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til de tillitsverv som til enhver tid er på valg.

§7 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer må fremmes senest 4 -fire- uker før årsmøtet. Forslaget, sammen med eksisterende vedtekter sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

§8 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare foretas etter vedtak på 2 -to- påfølgende årsmøter hvorav det ene må være et ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtte.
I tilfelle oppløsning skal lagets eiendeler tilfalle kulturelt arbeid i Riska bydel etter vedtak som må fattes av samme årsmøte som vedtar oppløsningen.

Hommersåk, 18. februar 2014